5
stålbalk

Stålbalk

Stort utbud av I-balk, U-balk, H-balk och andra stålprofiler

 

Profiler av stålbalk används huvudsakligen i bärande konstruktionselement såsom balkar och pelare i byggnader och infrastrukturprojekt. De har också tillämpningar inom fordons- och maskinindustri. Balkprofiler har hög böjstyvhet – mycket högre än exempelvis solida fyrkantssektioner eller rundstänger med samma tvärsnittsarea och ger hög motståndskraft mot böjning vid sidobelastning (som balkar) eller bockning på grund av axialbelastning (som pelare). 

Balkprofiler kan tillverkas med varmvalsning eller svetsning. Vid den förstnämnda tillverkningsmetoden stränggjuts stålet till en relativt stor kvadratisk eller rektangulär profil som kallas blooms. Bloomsen varmvalsas sedan, vanligen i ett anpassat mellanprofilsverk, i vilket horisontella och vertikala valspar formar balkprofilerna till önskat tvärsnitt. 

Svetsade profiler tillverkas av bandplåt som klipps i lämpliga längder och sedan svetsas i längdriktningen. Eftersom stålplåt finns att få i många olika sorter möjliggör svetsning också tillverkning av balkprofiler som inte går att få fram genom varmvalsning, till exempel med höghållfasta och nötningsbeständiga STRENX™- eller HARDOX®-stål från SSAB. Optimering av balkens form och stålsort gör att profilens styvhet kan göras mer kompatibel med belastningen den utsätts för, vilket innebär att vikten minimeras. 

Tibnors sortiment av stålbalk

HEA-balk är den europastandardiserade typ A-bredflänsbalken. Som namnet antyder är balken formad som bokstaven "H". Den fysiska princip som ligger bakom formen är att materialet utsätts för störst anspänning i ytan vid tvärgående böjbelastning. Följaktligen bär flänsarna, som är tjockare och starkare, en större andel av belastningen, medan det tunnare livet belastas mindre. Därmed är en H-balks styvhet och bärande förmåga mycket större om en böjbelastning utövas vinkelrätt mot flänsen, alltså parallellt mot livet, än vice versa. Denna styvhetsskillnad kan vara avsevärd, särskilt för större dimensioner (se Tibnors "Konstruktionstabeller").

HEA-balkar har bra bockningsmotstånd och används ofta som axialbelastade pelare. De bockas emellertid i den svagare riktningen, som alltså är den parallellt med flänsen, om inte livet härdas på något sätt (till exempel påsvetsning av stödplåtar).

På mindre HEA-balkar (upp till HEA 300) är flänsbredden aningen mindre än profildjupet och i detta fallet är siffran i profilbeteckningen samma som flänsbredden i millimeter. På profiler större än HEA 300 är emellertid flänsbredden alltid 300 millimeter, så djupet är större. Siffran i beteckningen från HEA 300 och uppåt är i själva verket profildjupet minus tio millimeter. 

HEA-balken uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. HEA-balken används som pelare och horisontella element i stålramar i byggnader såsom kontorshus, industrilokaler, offentliga byggnader etc. De utgör också en viktig konstruktionskomponent i infrastrukturprojekt.

HEA-balken tillverkas i standardutförandet nästan uteslutande genom varmvalsning.

För tillämpningar som element i fasta offshore-konstruktioner lagerhåller Tibnor också HEA-balkar i sorterna S355G11 +N eller S355G11 +M såsom standardiserat i EN 10225. Produkten uppfyller också kraven för sorten i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revision 5.

HEB-balk är den europastandardiserade typ B-bredflänsbalken. Balken påminner mycket om HEA-balken förutom att både liv och fläns är tjockare. Detta innebär att HEB-balkar har högre styvhet vid både längsgående och axial belastning än HEA-balkar. Med andra ord har de bättre motstånd mot både böjning och bockning. Liksom för HEA-balkar är böjstyvheten mycket bättre när belastningen sker vinkelrätt mot flänsen än när den sker parallellt med den. Ytterligare en fördel med HEB-balken är bättre vridstyvhet, även om H-balkar, som ju är öppna, i allmänhet har sämre vridstyvhet än stängda former såsom rör.

Nackdelen med HEB-balk jämfört med HEA-balk är att med en given kombination av profildjup och flänsbredd är HEB-balken, med både tjockare liv och fläns, avsevärt tyngre.
Siffran i profilbeteckningen är samma som profildjupet, så HEB 400 har ett djup på 400 millimeter. 

HEB-balken uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. Tillämpningsområdena är i princip desamma som för HEA-balkar, alltså byggnadskonstruktion och infrastruktur. HEB-balkens mer robusta natur gör den emellertid mer användbar i tillämpningar där belastningen är högre. 

HEB-balkar tillverkas i standardutförandet nästan uteslutande genom varmvalsning.

För tillämpningar som element i fasta offshore-konstruktioner lagerhåller Tibnor också HEB-balkar i sorterna S355G11 +N eller S355G11 +M såsom standardiserat i EN 10225. Produkten uppfyller också kraven för sorten i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revision 5.

HEM-balk är den tyngsta europastandardiserade H-balken, med både liv- och flänstjocklekar som är avsevärt större än dem hos HEB- och HEA-balk. Jämfört med HEB är liv- och flänstjockleken mellan 30 % och 100 % större i HEM-utförandet. Av alla standardiserade bredflänsbalkar med H-konfiguration har HEM-balken högst styvhet i längsgående och axial riktning, och ger också den bästa vridstyvheten. Den är emellertid också den tyngsta balken. 

På HEM-balkar är djupet alltid större än flänsbredden. Det finns ingen logisk koppling mellan siffran i beteckningen och faktiska värden för flänsbredd eller profildjup.

HEM-balken uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. Tillämpningsområdena är desamma som för HEA- och HEB-balkar, alltså byggnadskonstruktion och infrastruktur. HEM-balkens mycket mer robusta natur, med mycket tjocka liv och flänsar, gör emellertid att den vanligtvis bara används i tillämpningar där belastningen är extremt hög. 

HEM-balkar tillverkas i standardutförandet oftast genom varmvalsning.

IPE-balk är en europastandardiserad smalflänsbalk. Vid givet profildjup är flänsbredden bara mellan 50 % och 70 % av den för HEA- och HEB-balk. Detta, i kombination med det faktum att livets och flänsens tjocklekar är mindre än motsvarande värden för till och med HEA-balken, innebär att motståndet mot deformation genom böjning, bockning eller vridning är avsevärt mindre än för H-profiler. Vikten är emellertid också självklart mindre.

Beteckningssystemet för IPE-balk är enkelt och påminner och systemet för H-balk. Siffran är kopplad till profildjupet. 

IPE-balken uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. IPE-balken används oftast i byggprojekt med låg belastning där profilens låga vikt ger fördelar. Exempel på detta kan vara stålkonstruktioner i enklare byggnader såsom lador eller maskinhallar på gårdar, visningsrum eller envåningshus. Den kan också komplettera H-balkar i lättbelastade sektioner i mer komplexa byggprojekt. 

IPE-balk tillverkas i standardutförandet nästan uteslutande genom varmvalsning.

För tillämpningar som element i fasta offshore-konstruktioner lagerhåller Tibnor också IPE-balkar i sorterna S355G11 +N eller S355G11 +M såsom standardiserat i EN 10225. Produkten uppfyller också kraven för sorten i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revision 5.

IPN-balk är en äldre profil som fortfarande är standardiserad i Europa. Den påminner om IPE-balk i fråga om flänsbredd och profildjup, men skiljer sig eftersom flänstjockleken inte är jämn då den är tjockare där flänsen möter livet, och flänskanterna har relativt stora radier mot insidan. IPN-balk är mer robust än IPE eftersom dess flänsar och liv är tjockare, och dess motstånd mot böjning och bockning är därmed något större. Den är dock avsevärt tyngre än IPE-balken och med givet profildjup är den till och med tyngre än HEA-balk.

I Skandinavien används inte balkar med IPN-konfiguration i någon större utsträckning, och IPE-balken med jämn flänstjocklek föredras. I tillämpningar med högre belastningar, där IPE-balkens böjnings- och bockningsmotstånd inte räcker till, väljs vanligen HEA-balk istället. IPN-balken har emellertid en fördel i det att den är något mer kompakt.

IPN-balk lagerhålls normalt inte av Tibnor, men kan erbjudas vid förfrågan.

U/UPN-balk påminner om en H- eller I-balk som delats i två delar i livet. Utifrån denna beskrivning kan en UPN- eller bara U-balksägas vara en delad IPN-balk (men med bredare fläns och tjockare liv). Detta innebär att flänsens tjocklek, i likhet med IPN-balk, minskar från livet och utåt. Böjnings- och bockningsmotståndet är i allmänhet mindre än för H- och I-balk med samma profildjup, men U/UPN-balken  har fördelen att den är mer kompakt.

U/UPN-balk används ofta som komplement till H-balkar för zoner med mindre belastningar i ett bygge. Dessutom används de som kantbalkar i exempelvis ramper, som golvstöd i byggnader, som förstyvare i plåtkonstruktioner och i industriella hyllsystem.

U/UPN-balk tillverkas i princip uteslutande genom varmvalsning.

För tillämpningar som element i offshore-konstruktioner lagerhåller Tibnor också UPN-balkar i sorterna S355G11 +N eller S355G11 +M såsom standardiserat i EN 10225. Produkten uppfyller också kraven för sorten i Y26 i Norsok-standarden M-120 Revision 5.

UPE-kanal är i princip en IPE-balk som delats i två delar i livet, men liv och fläns är tjockare och flänsdimensionerna är något större än en halv IPE-balk. I motsats till U/UPE-kanalen har flänsen jämn tjocklek, och kanterna har vassa hörn. UPE-kanalen har i stor utsträckning ersatt U/UPN-kanalen eftersom den i allmänhet är lättare utan att den därmed förlorar nämnvärt i fråga om böjnings- eller bockningsmotstånd.

De kanalprofiler som i Europa betecknas som UXX kallas i Nordamerika C-kanaler eller C-profiler och betecknas med bokstaven "C".

I likhet med IPE-balk ökar flänsbredden med profildjupet över hela dimensionssortimentet. I likhet med IPE-balk är siffran i beteckningen kopplad till profildjupet. 

UPE-kanalen uppfyller kraven i EN 1090-2 som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastrukturprojekt utan begränsningar. I likhet med U/UPN kan UPE-kanaler komplettera H-balkar i lågbelastade zoner i ett bygge eller på platser där ett mer kompakt format är en fördel. Andra vanliga tillämpningar är kantbalkar, golvstöd i byggnader, förstyvare i plåtkonstruktioner och som stödelement i industriella hyllsystem.

UPE-kanaler tillverkas genom varmvalsning.

Tibnors sortiment av stål och metaller