text.skipToContent text.skipToNavigation

Kvalitet och miljö

Tibnor arbetar för att ständigt förbättra verksamheten genom vår ledningsfilosofi SSAB One. Varje person är delaktig och ansvarig att hitta och aktivt arbeta med avvikelser och förbättringar i processerna. Tibnor är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vårt ledningssystem innehåller dokument som säkerställer bra kvalitet och miljötänkande. Tibnor ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi förbättrar ständigt våra processer i syfte att minimera miljöpåverkan bl.a genom att öka fyllnadsgraden på transporter. Vi ställer krav på att våra anlitade transportörer har minst Euro 5 och på så sätt minskar vi utsläpp CO2. Certifikat och övrig dokumentation finns för nedladdning nedan.

Certifikat

ISO 9001 - ISO 14001

Sedan 2002 har Tibnor varit kvalitetscertifierade.

EN 1090-1

Vi har sedan 2012 certifikat för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi kan CE-märka de produkter som hanteras och produceras i anläggningarna. Vi har valt att visa vilka produkter som är CE-märkta på våra följesedlar och i vår kundportal. Materialleverantören är den som CE-märker produkten, så när du behöver en prestandadeklaration till din lagerorder kontaktar du din säljare. Säljare behöver ditt ordernummer samt positionsnummer för att enklast kunna hjälpa dig. Tibnors egna prestandadeklaration kan du alltid ladda ned här och det är den du behöver om Tibnor har bearbetat materialet på något sätt, exempelvis genom kapning.

SBS

Svensk byggstålskontroll. SBS-märket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden är uppfyllda.

Byggvarudeklarationer

Sunda hus

Miljö och hållbarhet

EPD - Miljövarudeklarationer

Vilken miljöpåverkan har en stålprodukt genom en hel livscykel? Det kan du få reda på genom Tibnors miljövarudeklarationer, EPD:er. Tibnor är först ut på den svenska marknaden för ståldistribution, genom att nu även verifiera steg A4 i produktlivscykeln. Steg A4 avser distributörsledet och är steget som sker mellan tillverkning av stål och leverans till kund i användarfasen. Ladda hem Tibnors EPD:er nedan (Länk till EPD International AB):

REACH

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

RoHS

Hur berörs Tibnors produkter av direktivet? Genom RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begränsas användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska- och elektroniska komponenter som släpps ut på marknaden efter 1 juli 2006. Från 2013 har detta direktiv införlivas i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861).

Konfliktmineraler

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. Enligt amerikansk lagstiftning ”Dodd-Frank Act” ska amerikanska företag redovisa varifrån de köpt de fyra mineraler – Tenn, tental, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en stor del i Kongo-Kinshasa och nio kring liggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter.
EU-kommissionen har lagt fram ett liknande förslag som kräver rapportering av de så kallade konfliktmineralerna även i EU.

Lagen om producentansvar för förpackningar 

FTI har till uppgift att erbjuda företag en möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Tibnor har anslutet sig till FTI och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar. 

Tibnor SRR statement

SRR (Ship Recycling Regulation, 1257/2013/EC) är en EU-förordning som antogs för att förebygga, minska och i den mån det är praktiskt möjligt, eliminera olyckor, personskador och andra negativa effekter på människors hälsa och miljön orsakade i samband med återvinning av fartyg..

Policyer och riktlinjer