Användarvillkor / Terms of use
 

Användarvillkor

Begränsad användning

Allt innehåll på denna hemsida, såsom texter, grafik, logos, knappar, ikoner, bilder, ljudfilmer och mjukvara tillhör TIBNOR eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Webbplatsen, hela eller delar därav, får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte uttryckligen har medgivits av TIBNOR.

Informationen på webbplatsen får inte modifieras, användas eller förmedlas i kommersiellt syfte. Ej heller får copyright eller andra äganderättsmeddelanden tas bort från informationen.

TIBNOR medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärke eller affärshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och TIBNOR ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av TIBNOR:s webbsidor hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och TIBNOR avsäger sig allt ansvar för webbplatsen som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet.

TIBNOR ansvarar under inga omständigheter för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen, inte ens om TIBNOR har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Utöver ovanstående ger TIBNOR inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. TIBNOR kan när som helst utan föregående anmälan eller underrättelse göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. TIBNOR tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet på webbplatsen uppdateras.

På webbplatsen kan finnas allmänna råd och kalkylmodeller. TIBNOR åtar sig inget ansvar för tillämpligheten av dessa i det enskilda fallet. Erforderlig anpassning till förutsättningarna i varje enskilt fall måste därför göras på användarens ansvar.

 

Terms of use

Restricted Use

All content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips and software is the property of TIBNOR or its content suppliers and is protected by Swedish and international copyright laws. Unauthorized use or distribution of any materials at this site may violate copyright, trademark, and/or other laws and is subject to civil as well as criminal sanctions.

This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold or otherwise exploited for any commercial use that is not expressly permitted by TIBNOR.

You may neither modify, use or transfer the information for any commercial purposes; nor remove any copyright or other proprietary notices from the information.

TIBNOR does not grant any expressed or implied right to you under any patents, copyrights, trademarks or trade secret information.

Disclaimer of Warranties

The information contained in the site is provided "as is" without any expressed or implied warranty of any kind including warranties of merchantability, non-infringement of intellectual property, or fitness for any particular purpose. In case TIBNOR's web page links to a page of a third party, such linking is solely for the convenience of users, and TIBNOR shall have no liability for the content or accuracy of any information contained in such web page.

TIBNOR shall in no event be liable for any damages whatsoever including, without limitation, indirect, consequential or special damages, such as for loss of revenue, loss of income, or loss of profit, business interruption, or loss of data or loss of information, arising out of the use of or inability to use the information in the site, even if TIBNOR has been advised of the possibility of such damages.

Further, TIBNOR does not warrant the availability, accuracy or completeness of any information, including but not limited to any text, picture, graphics, link or other item that may be contained within this site. TIBNOR may make changes to the content of this site or to any products described herein at any time without notice. TIBNOR makes no commitment to update the information or other materials entered in this site.

The site may contain general suggestions and calculation models. TIBNOR does hereby exclude any liability whatsoever for their suitability for individual applications. It is the responsibility of the user to adapt recommendations contained herein to the requirements of the individual applications.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use